Euroexam Academic - Felsőfokú nyelvvizsga

Euroexam Academic: vizsgarészek és feladatok

Az akkreditált, és egyben nemzetközi vizsgabizonyítványt is adó Euroexam Academic vizsga sikere megnyithatja előtted a legjobb brit és más európai egyetemek kapuit. Azt bizonyítja az egyetemek számára, hogy birtokában vagy azoknak a nyelvi, kommunikációs és tanulási készségeknek, melyekre minden hazai vagy külföldi felsőoktatásban tanuló diáknak szüksége lehet tanulmányai sikeres folytatásához.

Ennek érdekében az Euroexam Academic vizsga magas szintű általános és speciális nyelvtudást mér, egyszerre többféle tudományterületre kiterjedően. De sosem vár el egyikben sem speciális háttértudást. Az „Academic” megnevezés azt is fedi, hogy a vizsga minden feladatában az egyetemi közeg vagy valamely tudományterület egy közérthető témaköre jelenik meg. Mivel ez az egész vizsgára igaz, a vizsgarészek és a feladatok leírásában erre csak kivételes esetekben térünk ki.

Az akkreditált Euroexam Academic vizsgáért járó bizonyítvány azt igazolja, hogy birtokosa nyelvileg és a készségek szempontjából készen áll egyetemi tanulmányaira.

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 50 perc

1. feladat – Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 6 bekezdésből álló szöveget, és 8 bekezdéscímet (+1-1 példát mindkettőre). Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Szövegkiegészítés
A vizsgázó kap egy hosszabb szöveget, benne 8 üresen hagyott hellyel, amelyek mindegyikét egy 1-2 mondatos szövegrészlettel kell kiegészíteni úgy, hogy a teljes szöveg értelmes, koherens legyen. A feladatban 11 ilyen 1-2 mondatos szövegrészlet (A-K) közül kell a vizsgázónak kiválasztania azt a 8-at, amely beleillik a szöveg megjelölt részeibe. Három elemre nincs szükség.

3. feladat – Feleletválasztás
A vizsgázó két témájában egymáshoz kapcsolódó szöveget kap, és 6 feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia. Vannak kérdések, amelyek csak az egyik vagy másik szövegre vonatkoznak, és vannak, amelyek megválaszolásához a két szöveg együttes megértése szükséges.

Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Ügyintéző email
Irányított ügyintéző email írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére. A szituáció minden esetben az egyetemi közeghez kapcsolódik, ahol diákok és/vagy oktatók írásbeli ügyintézését várja el a feladat.

2. feladat – Választható téma: érvelő esszé
Bár a téma választható, a műfaj minden esetben esszé. A választható témakörök mindig három területre koncentrálnak:

  • 1 téma bölcsészet- vagy társadalomtudományra,
  • 1 téma természettudományra,
  • 1 téma az üzleti és közgazdasági tudományok körére.

A vizsgázónak lehetősége van választott tanulmányi céljának megfelelően esszé témát választani, amelyet aztán kb. 200 szó terjedelemben kell kidolgozni.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján két listát talál 4-4 válaszlehetőséggel. Az első lista a beszélgetés egy objektív elemére (pl. helyszín) kérdez, míg a második lista a szereplők érzéseire, terveire, viszonyulásaira vonatkozik. A vizsgázó mindkét listában egy-egy elemet (összesen 8-at) rendel hozzá valamelyik hallott szöveghez, míg a listák 2-2 elemére nincs szüksége.

2. feladat – Előadás jegyzetelése
A vizsgázó egy hosszabb egyetemi előadást vagy előadásszerű monológot hall, és a válaszlapon található 5 kérdés mindegyikére 1-2 mondatos választ kell adnia. Összesen 9 konkrét információnak kell megjelennie a válaszokban. A szöveg hallgatása közben a vizsgázó jegyzeteket készít, ezek alapján fogja konkrét válaszait megfogalmazni.

3. feladat – Szakmai megbeszélés
A vizsgázó egy egyetemi közegben zajló, 2-3 résztvevővel zajló megbeszélés, vita hosszabb részletét hallja. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdést talál, mindegyikben három opció közül választ (A-C).

Beszédkészség – kb. 15 perc

Az alábbi három, szóbeli készségeket mérő feladat közül a 2. és 3. feladatban mindig az egyetemi közeg és/vagy egy tágan értelmezett tudományterület valamely általános, háttértudást nem igénylő témája jelenik meg.

1. feladat – Bemelegítő beszélgetés
Az összesen 1 perces bemelegítő beszélgetés során a vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció és vita (+10 perc előzetes felkészülés)
A 10 perces felkészülés részeként minden vizsgázó kap 3 témát egy kártyán, amelyből egyet választ. A készülés fő célja jegyzetek készítése, melyeket a vizsgázó 2 perces összefüggő prezentációja során használhat is. Míg egyikük prezentál, a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén kérdésekkel vagy megjegyzésekkel egy azonnali 2 perces vitát kezdeményez. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Problémamegoldó vita
A két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk. A feladat minden esetben az, hogy vagy egy adott témájú könyvhöz kell megfelelő borítóképet, vagy egy cikkhez illusztrációt választaniuk a megadott 4 kép közül.

 
Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam Academic

Mivel a Beszédkészség vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a prezentációs feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével megfelelő eredményt lehet elérni. Ehelyett, a vizsgázó akkor lesz sikeres ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása egy beszélgetés keretében az egyetemi közeghez kapcsolódva, előadói készségek, továbbá érvelési és vitakészségek.