Nyelvtani szerkezetek Angol - B1

Verb Forms [Igealakok]

to be

has got

to have

would like, ‘d like

the simple present [egyszerű jelen]

the simple past [egyszerű múlt](regular verbs [szabályos igék])

short questions, answers with auxiliaries [rövid kérdések, és segédigés válaszok]

the simple past [egyszerű múlt](irregular verbs [rendhagyó igék])

the present perfect

the present perfect with ever, never

“going to” future

infinitive of purpose [célhatározói inf.]

will to express future time [egyszerű jövő]

the future: present tenses [a jövő: jelen időkkel kifejezve]

imperatives [felszólító mód]

gerunds / infinitives

the passive voice (simple) [szenvedő szerkezet – egyszerű]

*the present perfect with for, since

*the future using am to, intend to and about to

*the passive voice (continuous) [szenvedő szerkezet – folyamatos]

*the past continuous [folyamatos múlt]

to be

has got

Modality [Módbeli segédigék]

Modal will

Modal: can for ability, skills, permission [can képesség, készség, engedély kifejezésére]

modal: can could for requests [can, could kérés kifejezésére]

modality: permission, ability, possibility, certainty [modalitás: képesség, valószínűség, lehetőség]

modality: obligation, necessity [modalitás: kötelesség, szükségesség]have to, ought to, must, should, necessary

*the modals could, shall and should

Modal will

Modal: can for ability, skills, permission

Adjectives [Melléknevek]

possessive adjectives [birtokos melléknevek: my, your, stb.]

demonstrative adjectives

descriptive adjectives [leíró melléknevek],

similarities [hasonlóságok]

opposites [ellentétek]

comparatives [középfok]

superlatives [felsőfok]

*quite and rather

Adverbs [Határozószók]

frequency [gyakoriság]

position [hely]

*manner [mód]

frequency

position

Pronoun, nouns [Névmások, főnevek]

possessive pronouns [birtokos névmások]

indefinite pronouns

relative pronoun [vonatkozói névmás]who

clauses with that [mellékmondatok that-tel]

possessives with ‘s [‘s birtokos]

somebody, someone , anybody, nobody, no-one

each and both

Determiners [Névelők]

a, an and the

Demonstratives [Mutató névmások]

*this, that, these and those

Quantifiers [Számnevek]

some, any

a lot of and some of

*enough and much

Interrogatives [Kérdőszók]

when, where, why, what (with appropriate clause and verb formation [a megfelelő igei és mondatszerkezettel])

how much, how many,

how far, what sort, with what etc

*whose?

*Indirect questions [függőbeszéd: klrdések]

Prepositions [Elöljárószók]

Place, position [Hely, helyzet]

Direction [Irány]

Time [Idő]

Other uses [Egyéb használatok]

Clause and sentence structure [Mondatszerkezet]

concord [egyeztetés]

following  if, that, because, where and when

*empty subject

Cohesion [Szövegkohézió]

ellipsis [kihagyás]

linking devices [kötőszavak]

*substitution [helyettesítés]

(A *-al jelölt elemek csak a felismerés szintjén.)